Teknik Terimler
http://www.dogailac.com
     

 

Teknik Terimler ve Etken Maddeler

Veteriner İlaç Etken Maddeleri

   A

   K

   Abamectin

   Kanamycin Acid Sulfate

   Acetylsalicylic Acid

   Kanamycin Mono Sulfate

   Albendazole

   Ketoprofen

   Albendazole Oxide

   Ketoconazole

   Amitraz

   L

   Amoxycillin Trihydrate

   Levamisole Base / HCl

   Ampicillin Trihydrate

   Lincomycin Hydrochloride

   Amprolium Hydrochloride

   M

   Antipyrine

   Marbofloxacin

   Apramycin Sulfate

   Moxidectin

   Avermectin

   Meloxicam

   B

   Miconazole Nitrate

   Beta Cyclodextrin

   N

   Betain HCl

   Neomycin Sulfate

   Biotin

   Nicotinamide

   Bismuth Subcarbonate

   Nicarbazine

   Bromhexine Hydrochloride

   Nitrofurazone

   Bronopol

   Norfloxacin Base

   Buparvaquone

   Nystatin

   Butafosfan

   O

   C

   Ofloxacin

   Calcium Gluconate

   Olaquindox

   Carprofen

   Oxfendazole

   Carbadox

   Oxibendazole

   Carbaryl

   Oxyclozanide

   Cefadroxil Monohydrate

   Oxytetracycline Base

   Ceftiofur Hydrochloride

   Oxytetracycline Hydrochloride

   Ceftiofur Sodium

   Oxytocin

   Cephalexine Monohydrate

   P

   Chloramphenicol 

   Paracetamol

   Chlorocresol

   Penicillin G Benzathine

   Chlortetracycline Hydrochloride

   Penicillin G Procaine

   Clavulanic Acid Potassium

   Penicillin G Sodium

   Clindamycin Hydrochloride

   Penicillin V Potassium

   Clopidol

   Phenazone

   Clorsulon

   Povidone K17

   Closantel Base / Sodium

   Povidone Iodine

   Cloxacillin Benzathin / Sodium

   Praziquantel

   Colistin Sulfate

   Prednisolone Base

   D

   Procaine Hydrochloride

   Danofloxacine Mesylate

   Pyrantel Pamoate

   Dantron

   Pyrantel Tartrate

   D-Calcium Pantothenate

   Pyrimethamine Base

   DDVP

   R

   Detomidine Hydrochloride

   Rafoxanide

   Dexamethasone Sodium

   S

   Diaveridine Base / HCl

   Salinomycin Sodium

   Dihydrostreptomycin Sulfate

   Spectinomycin Hydrochloride

   Dimetridazole Base / HCl

   Spectinomycin Sulfate / Base

   Doramectin

   Spiramycin Embonate

   Doxycycline Hydrochloride

   Streptomycin Sulfate

   Doxycycline Monohydrate

   Sulfacetamide Sodium

   Dipyrone Sodium

   Sulfachlorpyridazine Base

   E

   Sulfachlorpyridazine Sodium

   Emamectin Benzoate

   Sulfaclozine Sodium

   Enrofloxacin Base / HCl

   Sulfadiazine Base / Sodium

   Eprinomectin

   Sulfadimethoxine Base / Sodium

   Erythromycin Thiocyanate

   Sulfadimidine Base / Sodium

   F

   Sulfadoxine

   Febantel

   Sulfaguanidine

   Fenbendazole

   Sulphaquinoxaline

   Fipronil

   Sulfamethoxazole

   Florfenicol

   Sulfamethoxypyridazine Base

   Flubendazole

   Sulfamethoxypyridazine Sodium

   Flumethrin

   T

   Flumequine

   Tetracycline Hydrochloride

   Flunixin Meglumine

    Tetramisole Hydrochloride

   Fosfomycin Calcium / Sodium

    Thiamphenicol

   Furaltadone Hydrochloride

   Tiamulim Fumarate

   G

   Tilmicosin

   Gentamycin Sulfate

   Tilmicosin Phosphate

   Glycerol Formal

   Toldimfos Sodium

   I

    Toltrazuril

   Imidacloprid

   Triclabendazole

   Imidocarb

   Trimethoprim

   Inositol

   Tylosin Phosphate

   Iron Dextran

   Tylosin Tartrate

   Isometamidium Chloride

   V

   Ivermectin

   Vitamins
Zirai İlaç Etken Maddeleri

     A

     G

2,4-D Acid

Gibberellic acid       

Abamectin              

Glyphosate             

Acephate         

     I

Acetaniprid               

Imidacloprid              

Acetochlor             

Isofenphos-methyl  

Acifluorfen             

Isoprocarb             

Alachlor               

Isoproturon            

Allethrin

     L

Alpha-Fenvalerate   

Lambda Cyhalothrin

Alpha-Cypermethrin  

Lubrocythrinate   

Aluminium Phosphide    

     M

Amitraz

Malathion         

     B

Mancozeb               

Bacillus thuringiensis    

Maneb                 

Bentazone              

Matrine                  

Bioallethrin

Metalaxyl              

Brodifacoum             

Methamidophos    

Bromadiolone            

Methomyl             

Bromoxynil Octanoate   

Methyl-parathion     

Buprofezin               

Metsulfuron-Methyl      

Butachlor              

Monocrotophos      

     C

     O-P

Carbaryl           

Omethoate        

Carbendazim            

Paclobutrazol         

Carbofuran         

Paraquat                

Carbosulfan         

PBO

Chlorothalonil           

Permethrin         

Chlorpyrifos       

Pirimicarb             

Chlorsulfuron            

Profenofos          

Cyanazine             

Propoxur              

Cyfluthrin

Pyrazosulfuron-ethyl

Cyhalothrin         

Pyridaben               

Cypermethrin       

 

Cyphenothrin

     T

     D

Temephos

DDVP

Terbufos            

Deltamethrin        

Tetramethrin

Dicofol                 

Thiobencarb            

Diflubenzuron

Thiodicarb             

Dimehypo                

Thiophanate-Methyl       

Dimethoate       

Thiram                 

Diniconazole            

Triadimefon             

D-Phenothrin

Triazophos          

     E

Trichlorphon         

Esbiothrin

Tricyclazole             

Ethychlozate          

      V-Z

Ethyl-Parathion    

Validamycin             

     F

Zinc Phosphide          

Fenitrothion       

Zineb                  

Fenoxycarb            

 

Fenpropathrin      

 

Fenvalerate         

 

Terimler Sözlüğü

Absorbent : Emici
Adultisit : Erginleri öldüren
Ağız yolu ile (oral) akut LD50 : Deneme hayvanlarına ağız yolu ile bir defada verildiği zaman bunların % 50 sini öldüren ve deneme hayvanınvücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen o
etkili madde miktarıdır.
Akut toksisite : Ani zehirlilik. İlacın bir defada bir tek dozunun bünyeye girmesinden sonra zehirlenmeye neden olma gücüdür.
Akarisit : Örümcekleri öldüren
Anticoagulan : Pıhtılaşmayı önleyen
Antidot : Haşere ilacının sıcakkanlılarda zehirlenme yapabilme özelliğini ortadan kaldıran kimyasal maddelerdir.
Aplikasyon : Uygulama
Aquatic fauna : Suda yaşayan canlılar faunası
Atraktan : Böcek , sinek v.b çeken maddeler
Bakterisit : Bakterileri öldüren
Biotop : Yaşama yeri
Deformasyon : Biçim bozulması
Degradasyon : Parçalanma , bozunma
Dekompozisyon : Bozunma , ayrışma
Dermal (deri) yolu ile akut LD50 : Deneme hayvanlarına deri yoluyla bir defada temas sureti ile verildiği zaman bunlardan % 50 sini öldüren ve deneme hayvanının vücut ağırlığının her kg için mg olarak ifade edilen ilacın etkili madde miktarıdır.
Detoksifikasyon : Zehirlenmeyi giderme , etkisiz hale getirme.
Difüzyon : Yayılma
Dilüent : Seyreltici
Dispersiyon : Dağılma , dağınım
Enfeksiyon : Hastalık oluşturma , bulaşma
Epidemi : Salgın bir hastalığın , zararlının hızla yayılması
Eradikasyon : Yok etme
Fungusit : Mantarları öldüren
Foto stabil : Işıkta bozulmayan
Fotolable : Işıkta bozulan
Habitat : Bir organizmanın veya canlının doğal alanı
Herbisit : Yabancı otları öldüren
İnert madde : Etkisiz madde
İnhalasyon : Solunum yolu ile
İnhibe etmek : Engellemek , önlemek
İnsektisit : Böcekleri öldüren kimyasal madde
İrritasyon : İlaçların cilt ve gözlerde tahriş etkisi
Korozif : Aşındırıcı
Koagulasyon : Pıhtılaşma
Larvasit : Larvaları öldüren
LC 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli konsantrasyon ( havanın her m3 ünde mg olarak gösterilir)
LD 50 : Test hayvanlarının % 50 sini öldürmek için gerekli olan doz.
Lethal doz : Öldürücü doz
Mitisit : Keneleri öldüren
Mutajenik : Toksikolojik çalışmalarda genlerdeki değişikliklerin araştırılması.
Mollusit : Yumuşakçaları öldüren
Nematosit : Kurtları öldüren
Ovisit : Yumurtaları Öldüren
Paraliz : Felç
Penetre olmak : Nüfuz etmek
Pest : Zararlı böcek , nematod , patojen veya diğer organizmalardan herhangi biri.
Pestisit : Yabancı otları ve bitkilerdeki hastalık ve zararlılar ile , sinek , böcek , bit pire v.s. zararlıları öldüren ilaçlar.
Popülasyon : Aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk.
Popülasyon dinamiği : Bir türün dağılışı ve bolluğu üzerinde rol oynayan faktörlerin tümü.
PPM ( part per million ) : Milyonda kısım.Yani kg. da mg.
Repellent : Kaçırıcı. Böcek , kuş v.b. kaçıran maddeler
Rezidüel : Kalıcı. İlaçların devamlılık süresi
Rezistans : Direnç oluşumu
Cros rezistans : Çapraz direnç oluşumu Bir ilaca karşı direnç oluştuktan sonra aynı gruptaki diğer ilaçlara karşı da oluşan direnç şeklidir.
Rezidü : Kalıntı
Rodentisit : Kemirgenleri öldüren kimyasal madde
Sinerjist : Etki artırıcı
Solvent : Çözücü
Spektrum : Etki alanı
ULV : Ultra-low volume
EPA : Environmental protection agency
( A.B.D. deki Çevre Koruma Örgütü )
WHO : World Health Organization ( Dünya Sağlık Örgütü )
F.C. : Farm Chemicals Handbook
Akut Temas : Bir kimyasal maddenin akut etki gösterebilecek bir dozuna bir defa veya kısa bir süre içinde (24 saat) birkaç defa maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu mazu- riyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de akut toksik Etkiler denir.
Subakut Temas : Bir kimyasl maddeye, 1 ay veya daha kısa bir süre içindetekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. bu mazuriyet sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subakut toksik etkiler denir.
Subkronik Temas : Bir kimyasal maddeye, 1-3 aylık bir süre zarfında tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de subkronik toksik etkiler denir.
Kronik Temas : Bir kimyasal maddenin akut toksik etki oluşturmayacakdozuna 3 aydan daha uzun bir süre ile tekrar tekrar maruz kalınması olarak tanımlanmaktadır. Bu temas sonrasında ortaya çıkan toksik etkilere de kronik toksik etkiler denir.

FORMULASYON ŞEKİLLERİ VE BUNLARIN ULUSLAR ARASI KODLARI VE TANIMLARI

KODLAR          TERİMLER                      TARİFLER

AI                      Aktif Madde                  Teknik Madde içerisinde biyolojik
                          Active İngredient            etkinliğe sahip olan maddedir.

TM                    Teknik Madde                İmalat süreci sonunda elde
                          Technical Material           edilen materyal

BR                     Briket                             Aktif maddenin suya kontrollü
                          Briguette                          geçişini sağlayan katı blok

CS                    Kapsül Süspansiyon          Aktif maddenin belli büyüklükte
                        Capsule süspension          (20mikron) parçalanarak bir kapsül
                                                                  İçinde hapsedilmiş formülasyon 
                                                                 Şeklidir

EC              Emülsiye olabilen konsantre    İnsektisid etkin maddesi,çözücü 
                   Emulsifiable concantrate           ve emülsiyon sağlayıcı madde-
                                                                lerden oluşur.Daha sonra su veya
                                                                başka diluentlerle seyreltilmeğe 
                                                                olanak veren ve yüksek yoğunluk-
                                                                larda (%25-50) insektisid etkin 
                                                                 maddesi tutan ekonomik bir for-
                                                                mülasyon şekli olarak kabul edilir   
                                                              Uygulandıkları yüzeyde çok az bir iz
                                                                 bırakırlar.Çoğunlukla içerdikleri 
                                                              solvent sebebiyle keskin kokuya sa-
                                                               hiptirler.Deriden kolayca emilebil-
                                                             den gulayıcılarının                             
                                                              gerekli önlemleri almaları gerekir.

EW     Suda yağ emülsiyonu                 Bu formülasyonlar etken maddenin    
           Emülsion oil in water                      küçük yağ damlacıkları içinde 
                                                             Sudaki emülsiyonundan oluşurlar.
                                                            EC formülasyonlar ile karşılaştırıl-
                                                            dığında daha az solvent içerirler ve
                                                            Daha uzun stabiliteye sahiptirler.
                                                 EW formülasyonlar su ile seyreltilir            
                                                 Ve püskürtüldüğünde damlacığın 
                                                 Çevresinde dayanıklı bir tabaka
                                                  Oluştururlar.Bu tabaka sayesinde
                                                 Damlacık büyüklüğü daha uzun  
                                                  Süre buharlaşmadan kaldığı için 
                                                   İnsektisitin etkisi daha uzun sürer.

SC             Akıcı konsantre            Su ile seyreltilerek kullanılabilen 
                 Suspension concantrate  stabil formülasyondur.Etken madde
                                                       kristal partiküller halinde olup   
                                                      Poröz yüzeylerden daha geç emilir.
                                                       ve kalıcılığı EC formülasyonlara 
                                                      göre daha uzundur.Çoğunlukla 
                                                      kullanıldıkları yüzeylerde leke 
                                                     meydana getirmezler.ve kokusuz-
                                                     durlar.Ayrıca yanıcı değildirler.
        
SG          Suda çözünen granül       Suda çözündükten sonra solusyon
               Water soluble granules    oluşturan granüllerden ibaret
                                                       formülasyon

WG         Suda dağılabilen granül          Suda dağıldıktan sonra uygulanan
                Water dispersible granules     formülasyon

WP           Islanabilir toz                       İnsektisid etkin maddesi,ıslatıcı
                 Wettable powder               madde ve etkisiz (inert)  taşıyıcı-
                                                          dan oluşur.Bu çeşit formü-
                                                           lasyonlar sulu süspansiyonların
                                                          hazırlanmasında kullanılır. Poröz 
                                                          yüzeylerden emilimleri daha az,
                                                           kalıcılıkları daha uzundur.Ancak
                                                          hassas yüzeylerde leke bırakabi-
                                                         lirler.Kullanımları sırasında çökelti
                                                       meydana gelebileceğinden düzenli
                                                       olarak çalkalanmalıdırlar.

BB                  Blok yem
                       Block bait

GB                  Granül yem
                       Granular bait

 

© 2009 dogailac.com
Doğa ilaç Gıda Turizm & Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.